Zomerthema: 'Water en Vuur' Zomerthema: 'Water en Vuur'
Vuur
Vuur is het ene moment levensgevaarlijk - bosbrand, bliksem, oorlogsgeweld - en op het andere moment is vuur onontbeerlijk als warmtebron, energie en licht. 
In overdrachtelijke zin staan we soms in vuur en vlam, of lopen we op z'n minst ergens warm voor. Of we branden van verlangen. Of we zingen uit Taizé: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 

De bijbelse mens ontstak voortdurend vuur: voor het stoken van de oven, voor het verhitten van ijzer, voor het roosteren van voedsel, als grof wapen tegen de vijand of om onwaardige voorwerpen te vernietigen.
Vuur wordt in de bijbelverhalen ook vernietigend ingezet. In Zacharia gebruikt God bij monde van de profeet vuur als loutering tegen valse herders en profeten. 'Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud'.
Vaak houdt de vernietiging door vuur voor de één de bevrijding van de ander in. De eerste geldt dan als machtswellusteling, de ander als slachtoffer. Die gedachte klinkt ook door in Jezus' woorden: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde'.

Vuur is de begeleider bij de goddelijke komst en presentie, denk aan de brandende braamstruik waar Mozes geroepen werd. Het vuur is niet de Heer zelf, maar verwijst naar Hem. 

Water
In het laatste bijbelboek kondigt Johannes een nieuwe wereld aan met het beeld: 'en de zee is er niet meer'. Er is in de bijbel niet altijd een scherp onderscheid tussen zee, water, vloed en een rivier. 
Eén van de eerste scheppingsdaden van God was het droogleggen van de aarde en het opeenhopen van het water. Israel wordt door het water van de Schelfzee heen uitgeleid uit de slavernij. Mozes slaat het water uit de rots en dat bleek reddend te zijn. 
Water, je kunt er op spelevaren en je kunt erin verdrinken.

De bijbel kent nogal wat verhalen van mensen in nood op zee: de vissers op zee en Jezus wandelend over het water, allemaal verhalen om vertrouwen te leren.
Jezus zei tegen de vrouw bij de bron: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hem erom vragen en dan zou Hij u levend water geven'. 
Hij liet zich dopen in het water van de Jordaan, letterlijk een ondergang en opgang.

Schoon (drink-)water en het gebrek daaraan wordt voor ons allen een realiteit die om maatregelen vraagt. En die zullen onvermijdelijk veranderingen in onze levensstijl met zich mee moeten brengen. Door klimaatveranderingen en toename van overstromingen wordt, net als vuur, ook water een steeds actueler punt in het maatschappelijk debat. 

Bij de tekst van deze inleiding is gebruik gemaakt van C.J. den Heyer en P. Schelling, 'Symbolen in de bijbel'. 
terug
 

Laatste nieuws

 

Geliefdengedachtenis Geliefdengedachtenis

                                                                                                                         

Begin november worden in onze streken al sinds eeuwen op verschillende wijzen de overledenen
herdacht. Met licht in het donker, stilte, symboliek en/of muziek. Wij sluiten sinds enkele jaren bij
deze traditie aan met een muzikale gedachtenis van geliefden met bijzondere muziek rond liefdevol
gedenken en hoop.

Dit jaar ontvangen wij op zondag 29 oktober a.s. in de Grote Kerk tussen 16.00 – 17.15 uur het
kamerkoor Akkoord uit Hilversum dat sinds 2003 bestaat en op dit moment 25 leden heeft. Onder
leiding van dirigent Cees van der Poel zullen zij twee werken uitvoeren: het Requiem van Fauré en
Lux Aeterna van Lauridsen.
Solisten zijn sopraan Elske te Lindert en bariton Gulian van Nierop. Wybe Kooijmans bespeelt het
orgel. Begeleidend predikant is ds. Peter Korver.

Een zondagmiddag om te reserveren. Het is zeker ook de moeite waard om introducés uit te nodigen
om mee te komen naar de Grote Kerk. Dus: zegt het voort.

 
Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden

                                         

Op zondag 1 oktober zingt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor tijdens de eredienst een aantal liederen in de Grote Kerk van Naarden. Het koor staat sinds 1990 onder leiding van Grigori Sarolea, een ervaren dirigent die zeer ingevoerd is in de rites van de Byzantijnse koormuziek. In deze dienst met een oecumenisch tintje zal Ds. Peter Korver voorgaan. 

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt Slavisch- Byzantijnse muziek. De Nederlandse mannenstemmen klinken als de liturgie in een eeuwenoud klooster. In de dienst neemt het koor u mee naar een beeld van de 'Eeuwige Liturgie'. De klanken vertolken de mystieke sfeer die in de kloosters in Oekraïne door de eeuwen heen hebben geklonken.

We hopen op een inspirerende dienst met eigen gemeenteleden en veel gasten van buiten, ook al omdat we door de berichten over de oorlog in Oekraïne meer betrokken zijn geraakt bij de oosterse orthodoxe kerk waardoor zowel Rusland als Oekraïne religieus en cultureel zijn gevormd.

 

 
Zinspiratie 2023-2024 Zinspiratie 2023-2024

                                                       

CCIV, voluit de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk, heeft onder de titel 'Zinspiratie' een gevarieerd programma voor seizoen 2023-2024 samengesteld.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

De lezingen hebben betrekking op theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken en filosofie. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie.

De eerste lezing is op dinsdag 10 oktober a.s. door dr. Margot Brouwer: Spinoza's Multiversum, een verhaal over wetenschap, filosofie en zingeving.

 

lees meer ยป