Zomerthema: 'Water en Vuur' Zomerthema: 'Water en Vuur'
Vuur
Vuur is het ene moment levensgevaarlijk - bosbrand, bliksem, oorlogsgeweld - en op het andere moment is vuur onontbeerlijk als warmtebron, energie en licht. 
In overdrachtelijke zin staan we soms in vuur en vlam, of lopen we op z'n minst ergens warm voor. Of we branden van verlangen. Of we zingen uit Taizé: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 

De bijbelse mens ontstak voortdurend vuur: voor het stoken van de oven, voor het verhitten van ijzer, voor het roosteren van voedsel, als grof wapen tegen de vijand of om onwaardige voorwerpen te vernietigen.
Vuur wordt in de bijbelverhalen ook vernietigend ingezet. In Zacharia gebruikt God bij monde van de profeet vuur als loutering tegen valse herders en profeten. 'Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud'.
Vaak houdt de vernietiging door vuur voor de één de bevrijding van de ander in. De eerste geldt dan als machtswellusteling, de ander als slachtoffer. Die gedachte klinkt ook door in Jezus' woorden: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde'.

Vuur is de begeleider bij de goddelijke komst en presentie, denk aan de brandende braamstruik waar Mozes geroepen werd. Het vuur is niet de Heer zelf, maar verwijst naar Hem. 

Water
In het laatste bijbelboek kondigt Johannes een nieuwe wereld aan met het beeld: 'en de zee is er niet meer'. Er is in de bijbel niet altijd een scherp onderscheid tussen zee, water, vloed en een rivier. 
Eén van de eerste scheppingsdaden van God was het droogleggen van de aarde en het opeenhopen van het water. Israel wordt door het water van de Schelfzee heen uitgeleid uit de slavernij. Mozes slaat het water uit de rots en dat bleek reddend te zijn. 
Water, je kunt er op spelevaren en je kunt erin verdrinken.

De bijbel kent nogal wat verhalen van mensen in nood op zee: de vissers op zee en Jezus wandelend over het water, allemaal verhalen om vertrouwen te leren.
Jezus zei tegen de vrouw bij de bron: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hem erom vragen en dan zou Hij u levend water geven'. 
Hij liet zich dopen in het water van de Jordaan, letterlijk een ondergang en opgang.

Schoon (drink-)water en het gebrek daaraan wordt voor ons allen een realiteit die om maatregelen vraagt. En die zullen onvermijdelijk veranderingen in onze levensstijl met zich mee moeten brengen. Door klimaatveranderingen en toename van overstromingen wordt, net als vuur, ook water een steeds actueler punt in het maatschappelijk debat. 

Bij de tekst van deze inleiding is gebruik gemaakt van C.J. den Heyer en P. Schelling, 'Symbolen in de bijbel'. 
terug
 

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.