Beroepingstraject Beroepingstraject
  
                                                                         
Unaniem advies van beroepingscommissie

Sinds februari 2023 is een breed samengestelde beroepingscommissie voor ons aan de slag om een voordracht te doen voor een nieuwe predikant (m/v). 

De voorzitter van de beroepingscommissie, Piet Baarda, meldde de kerkenraad op 21 juli jl. verheugd dat de commissie een predikant kan voordragen voor een beroep naar onze gemeente.

In een bijzondere kerkenraadsvergadering op 25 juli jl. heeft de vrijwel voltallige beroepingscommissie toegelicht hoe zij tot een unanieme voordracht is gekomen op basis van de aangereikte vacaturetekst.
Dankbaar voor het verloop van het beroepingsproces, in het bijzonder voor de unanimiteit, heeft de kerkenraad die avond besloten het advies te volgen en de noodzakelijke vervolgstappen te zetten om de voorgedragen kandidaat te kunnen beroepen.

Gemeenteberaad op dinsdagavond 5 september 2023, 20.00 uur, Witte Kerk
Een zeer belangrijke vervolgstap was het beleggen van een gemeenteberaad. Vooraf had de kerkenraad al bepaald een dergelijk beraad niet in de zomervakantieperiode te willen plannen. Om gemeenteleden wel zo snel mogelijk deelgenoot te maken van de ontwikkelingen, vond het beraad plaats op een van de eerste mogelijkheden na het zomerreces,  t.w. dinsdagavond 5 september 2023.

Tijdens het druk bezochte beraad vertelden beroepingscommisie en kerkenraad hoe zij bij de selectie te werk zijn gegaan zodat gemeenteleden en vrienden van de Protestantse Gemeente zich een mening konden vormen over de mate van zorgvuldigheid waarmee het beroepingsproces is verlopen. 

Het gemeenteberaad is zodanig positief verlopen dat de kerkenraad aan het einde van de avond aan de voorgedragen kandidaat, ds. Evert-Jan van Katwijk, predikant te Nederhorst den Berg, een beroepsbrief heeft aangereikt. Inmiddels heeft ds. Van Katwijk met 'van harte, ja' geantwoord.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een intrededienst in de Grote Kerk te Naarden op zondagmiddag 4 februari 2024. 
 
terug
 

Laatste nieuws

 

Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden

                                         

Op zondag 1 oktober zingt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor tijdens de eredienst een aantal liederen in de Grote Kerk van Naarden. Het koor staat sinds 1990 onder leiding van Grigori Sarolea, een ervaren dirigent die zeer ingevoerd is in de rites van de Byzantijnse koormuziek. In deze dienst met een oecumenisch tintje zal Ds. Peter Korver voorgaan. 

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt Slavisch- Byzantijnse muziek. De Nederlandse mannenstemmen klinken als de liturgie in een eeuwenoud klooster. In de dienst neemt het koor u mee naar een beeld van de 'Eeuwige Liturgie'. De klanken vertolken de mystieke sfeer die in de kloosters in Oekraïne door de eeuwen heen hebben geklonken.

We hopen op een inspirerende dienst met eigen gemeenteleden en veel gasten van buiten, ook al omdat we door de berichten over de oorlog in Oekraïne meer betrokken zijn geraakt bij de oosterse orthodoxe kerk waardoor zowel Rusland als Oekraïne religieus en cultureel zijn gevormd.

 

 
Leerhuis Groene Theologie Leerhuis Groene Theologie

                                               

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur.
Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
 'Groene Theologie"is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraat staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

In een serie van vier bijeenkomsten, onder begeleiding van ds. Marnix van der Sijs,  houden we ons bezig met het thema van dit boek. Lezing van het boek is uiteraard een mooie basis voor dit leerhuis, maar de bijeenkomsten zijn zo opgezet dat het ook zonder kan. Het boek is wel de voornaamste informatiebron, als zullen we ook een uitstapje maken maar de pauselijke encycliek 'Laudato Si', een inspirerend document over dit thema. Het zullen interactieve bijeenkomsten zijn.

Woensdagavond 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 2023. Steeds om 19.30 uur in de predikantenkamer, Sint Annastraat 5, 1411 PE Naarden.

Meld je HIER aan. 

 
Zinspiratie 2023-2024 Zinspiratie 2023-2024

                                                       

CCIV, voluit de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk, heeft onder de titel 'Zinspiratie' een gevarieerd programma voor seizoen 2023-2024 samengesteld.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

De lezingen hebben betrekking op theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken en filosofie. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie.

De eerste lezing is op dinsdag 10 oktober a.s. door dr. Margot Brouwer: Spinoza's Multiversum, een verhaal over wetenschap, filosofie en zingeving.

 

lees meer ยป