Corona nieuws Corona nieuws
Aan alle leden van de Protestantse Gemeente te Naarden,

Dit is het derde bericht sinds de beperkende maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus. 

De aangescherpte maatregelen gericht op samenkomsten maken het nog steeds mogelijk om individueel de Grote Kerk te bezoeken voor persoonlijke bezinning, bezieling, gebed en meditatie. Ook is er gelegenheid voor het aansteken van een lichtje in de stiltekapel. De kerk is opengesteld op zondagen van 10.00 - 11.00 uur. 

Om er strikt op toe te zien dat er niet meer dan 30 personen tegelijkertijd in de kerkruimte zijn, is alleen de ingang onder de toren geopend. Bij binnenkomst worden hygiënemaatregelen in acht genomen. We spreken elkaar erop aan als de fysieke afstand van 1.5 meter niet wordt gerespecteerd.

De predikanten ds. Lennart Heuvelman en ds. Jan Peter Schouten zijn 29 maart, respectievelijk 5 april aanwezig voor ontmoeting en gesprek. 

Een gebed, omlijst door muziek, wordt uitgezonden via onze website www.pkn-naarden.nl onder de ‘knop’ kerkdienst gemist. U kunt het beluisteren op ieder door u zelf gekozen moment.

Tijdens de Stille Week is de Grote Kerk ook open op Witte Donderdag en Goede Vrijdag van 19.00 – 20.00 uur. Op Stille Zaterdag van 20.30 -21.30 uur. Details over deze openstellingen voor individueel bezoek leest u in het Kerkjournaal dat rond 1 april a.s. wordt bezorgd op uw woonadres. 

Hoewel we als Protestantse Gemeente te Naarden er zelf niet voor kiezen om vieringen te houden in samenkomsten met een beperkte groep, wijzen we u wel graag op een regionaal initiatief.  In het bijzonder op de diensten van de wijkgemeente Wilhelminakerk, Sion en Spieghelkerk te Bussum. De diensten worden gehouden op zondagen vanaf 10.30 uur en worden uitgezonden via GooiTV, te volgen op televisie via kanaal 1432 bij KPN, kanaal 41 bij Ziggo of via www.gooitv.nl

Ds. René de Reuver is onze schakel met de landelijke Protestantse Kerk. Hij vervolgt ook de komende zondagen van 9.20 – 10.00 uur zijn meditaties vanuit de kapel van het Protestants Landelijk Dienstencentrum. Die zijn te beluisteren via NPO 2 televisie.

In deze tijd waarin de digitale informatie onmisbaar is, melden we met dit emailbericht het overlijden van ons oudste gemeentelid mevrouw Margaretha Penninga. Zij overleed op 19 maart jl. in de Stichtse Hof te Laren op de leeftijd van 102 jaar. We gedenken haar met liefde en wensen haar dierbaren sterkte bij dit verlies. Boven de rouwbrief staat ‘De Heer is mijn herder’.
Juist in deze verwarrende tijd is dat een vertrouwensvolle boodschap.

Namens de kerkenraad wensen we u moed en kracht.
Ds. Lennart Heuvelman en Wil de Vries-Kempes


Persoonlijke brief
aan alle leden en vrienden van de Protestantse gemeente te Naarden

Veertigdagentijd – Quarantaine
De maatregelen om het Coronavirus te beheersen of zelfs terug te dringen, zijn aangescherpt.  Intussen wordt langzaam maar zeker duidelijk dat de situatie van sociale onthouding en voor sommigen zelfs isolement, in quarantaine, niet gauw voorbij zal zijn. Wat een onzekerheid. Wat een impact heeft dat. Met name voor ouderen en zieken, voor mensen die wachten op een behandeling. Maar ook voor diegenen die van betekenis zijn in de zorg, in kinderopvang en scholen. Wat een onzekerheid heeft het ook in economisch opzicht. Voor bijvoorbeeld ZZP-ers, winkeliers, ondernemers in de horeca, tuinders en kwekers.  We leven met allen mee, in gedachten en gebeden.

Wist u dat het woord ‘quarantaine’ afkomstig is uit de 14e eeuw, toen tijdens de pestepidemie de schepen veertig dagen (quaranta giorni) voor de haven van Venetië moesten wachten? Als we dan ook nog bedenken dat de zee in bijbelse taal symbool staat voor de machten van de chaos en de dood, dan is het beeld compleet.

De tijd van de 40 dagen voor Pasen is voor ons traditiegetrouw een tijd van bezinning en gebed, soberheid en meditatie. Zoals eerder geschreven:  bij uitstek een tijd van ‘herbronning’. Wat zijn, zeker in chaotische, verdrietige en eenzame tijden onze bronnen? Hoe ontdekken we de eigen bron en hoe kunnen we daarmee ook een bron voor anderen zijn?

De scriba van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver hield recent een indrukwekkende meditatie over Psalm 25: ‘Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net’. ‘Het net’ staat hierbij voor alle vormen van gevaar, alles wat een mens bedreigt.

Persoonlijk geloof ik niet dat de Eeuwige direct ingrijpt in de aardse realiteit. Deze ‘bevrijding uit de netten’ gebeurt niet in een donderslag bij heldere hemel.  Deze kan wel werkelijkheid worden door alle initiatieven die we om ons heen zien. In saamhorigheid en onderlinge zorg geven we elkaar licht in het donker. Indrukwekkend wat er aan grote en kleine initiatieven wordt ontplooid! 

De aanwezigheid van God, als bron van licht, leven en liefde mogen we zien in het doorzettingsvermogen en in de onbaatzuchtige zorg voor de kwetsbare ander.
Ik ben dankbaar voor en onder de indruk van de wijze waarop dit alles binnen de Protestantse Gemeente te Naarden gestalte krijgt. En ik heb er alle vertrouwen in dat we deze manier van gemeente zijn met elkaar volhouden!

Ds. Lennart Heuvelman


Naarden, 13 maart 2020
Aan alle leden van de Protestantse Gemeente te Naarden,
Op dit moment worden we overweldigd door de gevolgen van het corona-virus. De onzekerheid is groot en vragen zijn er veel. Ook de maatregelen die de overheid neemt, op basis van adviezen door vele deskundigen, hebben veel impact op het sociale leven, de gezondheidszorg en de economie.
Zoals donderdag 12 maart is gebleken, heeft het advies van de overheid ook gevolgen voor ‘bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen aanwezig zijn.’ We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat de kerkdiensten van onze Protestantse Gemeente  door ruimschoots meer dan 100 mensen worden bezocht. Het vervelende is, dat juist ook nu daarom de kerkdiensten op zondagochtend in de Grote Kerk niet mogen en kunnen doorgaan. De Protestantse Kerk in Nederland adviseert om de overheidsmaatregelen hierin te volgen.
Toch zal de Grote Kerk komende zondag 15 maart (en de daaropvolgende zondagen, onder voorbehoud) open zijn. We maken van ‘de nood een deugd’.
De Grote Kerk is, voor wie daar inspiratie in vindt of daar anderszins behoefte aan heeft, tussen 10.00 en 11.00 uur geopend voor persoonlijk gebed of het aansteken van een lichtje in de stiltekapel.
Ds. Lennart Heuvelman zal tussen 10.00 en 11.00 uur aanwezig zijn voor ontmoeting en gesprek. Misschien ook een gebed voor wie dat op prijs stelt.  We zoeken de stilte op de zondagochtend, verstilling en rust, bezinning en meditatie. Dat kunt u persoonlijk doen. Of de predikant helpt u, als u dat op prijs stelt, graag verder op weg.
Het thema van de dienst zou ‘Verstilling en herbronning’ zijn, aan de hand van het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron: neem de tijd en zoek de stilte om terug te keren tot je bron, neem rust om je bron te ontdekken. En als je die hebt gevonden, in de stilte en de rust, kun je (pas, dán pas) weer een bron voor de ander zijn.
De preek was al klaar, die komt later nog eens. Maar deze gedachte mag u meenemen, als u de stilte zoekt in de Grote Kerk komende zondag.
Er is geen kinderopvang, maar als u komt dan kunt u de kinderen gewoon meenemen naar de kerk. 
In plaats van de vele zondagse kerkdiensten die net als de onze niet doorgaan, verzorgt de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver, op zondag 15 maart een korte meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, die door de EO zal worden uitgezonden om 9.30 op NPO2. Deze meditatie bevelen wij van harte bij u aan.

De vespers op zondagavond gaan in overleg met de Rooms-Katholieke Vituskerk ook NIET door. Op de ingeplande momenten op zondagavond 19.30 uur zijn de kerken gesloten.
Wat de kerkenraad betreft, gaat het niet alleen om de kwantiteit in de zin van bezoekersaantallen. Het gaat ons ook om ieders persoonlijke kwetsbaarheid, zeker voor wat wordt aangeduid als de ‘risicogroepen’. Daarom zullen ook andere bijeenkomsten vervallen waar minder dan 100 mensen, maar wel veel ouderen aanwezig zijn.  Immers, het risico is daar en dan niet minder.  De bijeenkomst van ‘Kunst in de Kerk’ met Ruud Bartlema op 25 maart in de Witte Kerk gaat daarom NIET door.  
Sommigen van u stelden al de vraag: hoe geven we het avondmaal vorm en mógen we het avondmaal wel vieren? Ook hierin volgen we als kerkenraad en kerkelijke gemeente het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland. We mogen en kunnen de Maaltijd van de Heer vieren, maar we zullen daarbij de grote bekers niet gebruiken en uitsluitend gebruik maken van de kleine, individuele bekertjes. Wat betreft het breken en delen van brood zullen ook alle hygiënische voorschriften in acht worden genomen.
Uiteraard geven we elkaar de vredegroet, maar niet door elkaar een hand te geven. We knikken elkaar toe, als u wilt met de hand op het hart. Dat geldt overigens ook als mogelijk alternatief voor het handen geven in het algemeen.
Het kan zomaar zijn dat de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland de komende tijd nog worden aangescherpt. We zullen u tijdig via email en website berichten als dat gevolgen heeft voor ons gemeente-zijn en voor de kerkdiensten.
Wij bidden de Eeuwige om nabijheid en kracht voor alle corona-slachtoffers en hun dierbaren, voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. We bidden ook om wijsheid voor alle overheden en instanties die zich bezig houden met het beheersen en terugdringen van het corona-virus.
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Naarden,
ds. Lennart Heuvelman en Wil de Vries-Kempes
 
terug
 

Laatste nieuws

Blog

Corona nieuws Corona nieuws
lees meer »
 
Kind op zondag Kind op zondag
lees meer »
 
-------------- --------------

Goede God, op liefde is uw schepping gebouwd, hebt u mens en dier en al wat leeft samengebracht.

Uw Woord is een licht voor onze voeten, uw daden verschijnen vaak onverwacht.
Dat uw licht de weg voor ons uit helder zichtbaar maakt, dat de storm op meer of zee ons naar u leidt.
 
Als wij uw veilige haven niet zien – dat wij zoeken, als wij uw weg niet weten – dat wij die vinden, als wij anderen verhinderen u te ontdekken – dat wij zwijgen, als wij het goede tegenhouden – dat wij ons bezinnen.
 
Wereldwijd willen wij Jezus Christus volgen, zijn wij uw kerk. Dat wij elkaar daarin herkennen als gezegende kinderen van u.
Sterk ons vertrouwen in u die ons liefhebt op zoveel manieren.
 Dat wij in uw Naam gastvrij mogen zijn voor wie het nodig heeft.
 
Goede God, dat wij tot uw eer “buitengewoon vriendelijk” *

mogen zijn voor heel uw bewoonde wereld.

(VL, gebed in kerkdienst 2.2.20 - *Handelingen 28:2) 

lees meer »