ANBI gemeente ANBI gemeente
       
       
       


Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Naarden
Telefoonnummer (facultatief): 035-6943027
RSIN/Fiscaal nummer: 002586277
Website adres: www.pkn-naarden.nl
E-mail: kbprotgemnaarden@hetnet.nl
Adres: St. Annastraat 5
Postcode: 1411 PE
Plaats: Naarden
Postadres: St. Annastraat 5
Postcode: 1411 PE
Plaats: Naarden
 
De Protestantse Gemeente te Naarden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 

www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (kerkorde artikel X lid 3).
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Naarden.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. In onze gemeente wordt de kerkenraad gevormd door een vertegenwoordiging van ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) en beide predikanten. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad werkt een aantal werkgroepen waarin ook niet ambtsdragers vertegenwoordigd zijn (werkgroep Liturgie en Muziek, werkgroep Rituelen, werkgroep Communicatie). Momenteel telt de kerkenraad 9 leden.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het CvK hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

Protestants is afgeleid van het Latijnse woord protestari, wat 'publiekelijk verklaren' of 'getuigen' betekent. We proberen ervan te getuigen dat 'liefde' ons als een soort schat of geheimenis is gegeven. We geloven daarin. In woord en daad proberen we te getuigen van wat ons persoonlijk kracht geeft en ons doet zorgen voor elkaar en anderen, dichtbij in onze eigen leefomgeving en verder weg. We zijn daarmee ook 'kerk in de wereld' en hebben oog voor het signaleren van knelpunten, van situaties waar mensen tussen wal en schip (dreigen te) vallen en bieden zo mogelijk praktische ondersteuning. 
 
Beleidsplan
Onze kerkgemeenschap is een open, gastvrije gemeenschap, die zich kenmerkt door pluriformiteit. We verenigen allerlei geloofsrichtingen, zoeken de overeenkomsten en nodigen elkaar uit om verbinding te leggen tussen geloof en dagelijks leven. Het respect voor de verschillende richtingen, overtuigingen evenals verschillende leeftijden van gemeenteleden maakt activiteiten per doelgroep nodig en zinnig.
Bij voorkeur zien we onze gemeenschap als een netwerk van individuen met een persoonlijke geloofsbelevenis, dat op allerlei manieren en plekken samenkomt om stil te staan bij wat het dichtst bij het hart zit en bezielt.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Naarden is in te zien op Beleidsplan 2018-2022 beknopte versie
'Geinspireerd leven, kerk-zijn als gemeenschap waar muziek in zit'. 

Korte samenvatting van het beleidsplan:
Traditioneel zien we de zondagse eredienst als wezenlijk orientatiemoment voor het leven van alledag. Muziek ondersteunt de eredienst en speelt ook bij overige activiteiten een rol. Dat komt voort uit de rijke muzikale geschiedenis van onze gemeente, waarmee onder meer de naam van Johan Schoonderbeek is verbonden. Hij was organist in onze onze gemeente en legde als oprichter van de Nederlandse Bachvereniging de bais voor de traditie van uitvoeringen van de Mattheus Passion in Naarden.

Onze predikanten en musici nodigen we uit ons te raken, aan te spreken en te bemoedigen: dat er hoop en toekomst is van zondag tot zondag, van feest tot feest, van geboorte tot dood, bij woord en water, brood en wijn.

De verscheidenheid aan opvattingen leidt als vanzelf tot behoefte aan dialoog. We onderkennen dat het onder woorden brengen van geloofservaringen en het delen van levensverhalen vraagt om een veilige omgeving. De dialoog ontstaat niet vanzelf. Actief proberen we te werken aan een inspirerende atmosfeer van veiligheid, gemeenschap en vertrouwen opdat ieder zich gekend en gerespecteerd kan weten.

De Protestantse Gemeente te Naarden staat voor een open, pluriforme en veelzijdige gemeenschap van mensen verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid is geworden in Jezus Christus. Door dat levende Woord geïnspireerd en in beweging gezet, zoeken we naar wegen om geloof en samenleven in en rond de gemeente te vernieuwen. In onze zoektocht naar geinspireerd leven richten we ons op persoonlijke en op maatschappelijke bezieling.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges, werkgroepen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is afgestemd op het beleid van de Kerkenraad en in te zien in het Beleidsplan CvK 2024-2029
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Financieel overzicht

Bovenstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 
terug
 

Laatste nieuws

 

Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                                                                                                           
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Noodhulp in Israel en Gaza Noodhulp in Israel en Gaza

                                                                                        


Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee!

Kinderen die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd en met een lege blik aankijken… Na al die vreselijke maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dát juist niet doen. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn. 

 

                                                        
 

lees meer »
 
Schepping, het groene leven Schepping, het groene leven

                                                                                  

In Naarden nemen wij de vrijheid om in de zomermaanen een verbindende thematiek te behandelen. Dit jaar zullen de zondagen gewijd zijn aan het groene leven, de Schepping.
De verhalen van schepping en herschepping staan op het rooster, natuurlijk Genesis 1, 2 en 3, maar ook de Profeten en Evangelisten.
Ons rentmeesterschap van de schepping wordt in deze (post)moderne tijd meer dan ooit bevraagd. Wat eeuwenlang een vanzelfsprekend gebruik/misbruik was van natuur en milieu dreigt meer en meer onze zelfgegraven valkuil te worden. Is er juist daarom vanuit geloof, hoop en liefde niet veel over te zeggen? We gaan het zien en horen in de komende tijd.

Meer informatie over thema en voorbereidingen op de zondagse diensten bij ds. Evert-Jan van Katwijk.


Foto: Paradise, Kim Boske