ANBI diaconie ANBI diaconie

ANBI DIACONIE
Gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Naarden
 
A. Algemene gegevens.
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Naarden

 
RSIN/Fiscaal nummer: 824135258
 
Website adres: www.pkn-naarden.nl
 
E-mail:
 
Adres: St Annastraat 5
Postcode: 1411 PE Naarden
Postadres: Postbus 437 1400 AK Bussum
 
De Protestantse Gemeente te Naarden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Naarden.
 
B. Samenstelling bestuur
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van diakenen telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
 
Doelstelling/visie.
 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
D. Beleidsplan.
Hoofdpunten van het beleidsplan van de diaconie:
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Naarden kent de opdracht het welbevinden van mensen in een (tijdelijk) kwetsbare positie, dichtbij en ver weg, zoveel als mogelijk te bevorderen. Dit ongeacht hun eventuele kerkelijke betrokkenheid lokaal, landelijk of wereldwijd.
Zij voert deze opdracht uit door het initïeren en faciliteren van praktische activiteiten met gelden, goederen en de inzet van menskracht, het verstrekken van informatie en het nastreven van samenwerking met de gemeente Gooise Meren, omliggende gemeenten en maatschappelijke organisaties.
De Diaconie brengt de sociale bewogenheid en maatschappelijke betrokkenheid van de Protestantse Gemeente Naarden tot uiting door:
-   het ontplooien en bevorderen van sociale en maatschappelijke activiteiten voor mensen die in moeilijke situaties kunnen verkeren. Hierbij kan gedacht worden aan vluchtelingen, allochtonen, financieel zwakkeren in onze gemeenschap en daarbuiten;
-   het samenwerken met en deelname aan project-/werkgroepen en organisaties die kwetsbaren in de samenleving trachten te beschermen en hun belangen en welzijn trachten veilig te stellen (bv Interkerkelijk Diaconaal Fonds, Stichting SchuldHulpMaatje, Voedselbank en PKN Kerk in Actie).
 
Op onze website vindt u het volledige Beleidsplan 2015-2019 van de Diaconie van onze gemeente.
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Ook diaconale medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande (voorlopige) staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen ongeveer even hoog zijn als de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Wij streven er naar het vermogen terug te brengen naar de situatie van 31 december 2011. Dat doen wij door in de komende jaren meer uit te geven dan er aan inkomsten binnenkomt.
Dat de staat van baten en lasten substantieel afwijkt van de begroting wordt veroorzaakt door een éénmalige inzamelingsactie voor de slachtoffers van twee grote branden van woonhuizen aan de rand van het natuurgebied Naardermeer. Deze actie heeft ruim € 15.000,- opgebracht.

 
Baten en Lasten                                                     begroting             rekening      rekening
                                                                                2017                     2017                  2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen                                  €    32.800            €    34.886          €    33.308
 
Bijdragen gemeenteleden                                       €    21.900            €    41.463          €    25.035

Totaal baten                                                          €     54.700         €     76.349        €     57.943
 
Lasten
Bestedingen diaconaal werk
(plaatselijk, landelijk en wereldwijd)                      €    42.750            €    55.841          €    45.204
Bestedingen diaconaal pastoraat
(predikant, kerkelijk werkers)                                €             -            €             -          €             -
 
Bestedingen Kerkdiensten,
catechese en gemeentewerk                                  €      5.800            €      4.589          €      5.033
 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk       €      3.306            €      3.306          €      2.751
 
Lasten overige diaconale eigendommen en
Inventarissen                                                         €     10.480            €     10.492          €    4.800
 
Salarissen (koster, organist e.d)                             €             -            €             -          €             -
 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en
rente                                                                      €      1.530            €      1.877          €      1.117
 
Totaal lasten                                                         €     63.866          €      76.105        €     58.905
 
Resultaat (baten - lasten)                                      €      -9.166           €           244         €        -962
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie, kosten van vrijwilligers en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
Begroting 2018
Wij verwachten voor het jaar 2018 ongeveer € 52.000 aan baten te ontvangen, waarvan € 32.500 uit inkomsten van bezittingen en € 20.500 uit bijdragen van gemeenteleden.
De lasten zullen stijgen ten opzichte van de Begroting 2016 en worden begroot op € 67.000.
Dit grote verschil heeft te maken met het versneld toewerken naar de vermogenspositie van 31 december 2011.

 

terug
 

Laatste nieuws

Blog


Dementie - Dag mama Dementie - Dag mama

Op 14 maart organiseert Alzheimer Nederland, afd. Gooi Dementie in Theater, in de Witte Kerk een opzienbarende avond met lezing en workshop.De avond is voor alle mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie of beginnende geheugenproblemen.

lees meer »
 

Holocaust herdenking Gooise Meren Holocaust herdenking Gooise Meren

Op woensdagavond 23 januari 2019 om 19.00 uur vond in de raadzaal van het gemeentehuis in Bussum de 1e Holocaust-herdenking van Gooise Meren plaats. De herdenking was een initiatief van het Holocaust Comité Gooise Meren. 

lees meer »
 
Blog februari Blog februari

Met het licht van Christus gingen wij het nieuwe jaar in. Tegelijkertijd ging het persoonlijk lijden en dat in de wereld door. Dat is de spanning van ons gelovig bestaan.
We stonden stil en hingen de vlag uit voor alle mensen die vallen onder de groep LHBTI (lesbisch, homo, bi, transgender, intersexueel). Wij zijn aangemeld bij  www.wijdekerk.nl,  een website waar men kerken kan vinden die positief staan tegenover álle mensen onder God’s zon.
Na bijna 100 dagen is er een einde gekomen aan het kerkasiel dat de Protestantse Gemeente Den Haag verleende aan een gezin in nood wegens dreigende uitzetting van vooral de kinderen. De stedelijke kerk met wijkkerkenraden, kerkrentmeesters en diaconie in samenwerking met wijklocatie Bethelkapel en het al vele jaren fantastische diaconaal centrum Stek. Onafgebroken waren er – dus dag en nacht en alle dagen van de week – kerkdiensten aan de gang. Met voorgangers en gemeenteleden uit Den Haag tot ver daarbuiten. De actie bereikte het wereldnieuws, de leiding van de Protestantse Kerk Nederland toonde haar betrokkenheid evenals de Raad van Kerken Nederland . Wij, vanuit Naarden, waren er nog niet maar dat zou niet lang meer geduurd hebben…   www.protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel
Wij zijn kerk midden in de wereld. Soms staat de wereld nadrukkelijk op de stoep en vraagt om betrokkenheid, bezinning, gebed. Dat wij dan het licht van Christus willen vertegenwoordigen.
VL
 

lees meer »