Kringen en gesprekken Kringen en gesprekken

Seniorenmiddag
Middag van ontmoeting voor 65+ers rondom een thema in de Witte Kerk

Leerhuis en gespreksgroep rond de Psalmen
De psalmen komen recht uit het hart.
Een heel scala aan gevoelens, van blijdschap, verdriet,
hoop en wanhoop is in de eeuwenoude liederen terug te vinden.
Met deze bijbelse poëzie, die ook de liederen van Jezus waren, staan we in een lange traditie.
In een maandelijkse leerhuis/gespreksgroep buigen wij ons over de psalmen en wat die bij ons oproepen.
De avonden zullen een spirituele insteek hebben, maar ook kennis-overdracht en het onderlinge gesprek krijgen een plaats.
Aanmelding is gewenst. Minimun aantal deelnemers: zes. Van harte welkom!
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com


Dementie van een dierbare
Leven met een dierbare die dementerende is is een zware opgave die buitenstaanders maar nauwelijks kunnen aanvoelen. Graag breng ik lotgenoten bij elkaar. Lotgenoten zijn vaak de beste gesprekspartners.
Minimum aantal van deelnemers: zes. Van harte uitgenodigd!
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com


Literatuurkring
Zwarte Schuur
De roman van Oek de Jong, Zwarte schuur, is het verhaal van de ondergang en wederopstanding van een kunstenaar.
Het is het verhaal van een leven dat door één verschrikkelijke gebeurtenis is bepaald en het leven daarna met een trauma. Het is ook een roman over de kracht van een grote liefde.
Op één of twee avonden in november bespreken we 'Zwarte schuur' van Oek de Jong. De deelnemers worden geacht het boek gelezen te hebben en we spreken over de thema's die in het boek aan de orde komen, bevragen elkaar en delen onze leeservaringen.
Het minimumaantal deelnemers is zes. Bij voldoende belangstelling wordt een avond of een middag gepland. Hartelijk uitgenodigd!
Ds. Marnix van der Sijs, marnixsijs@hotmail.com


Gezamelijke bespreking van het boek Troost
Nog geen jaar geleden verscheen het boek Troost.
Als licht in donkere tijden van de Canadese romanschrijver en voormalig politicus Michael Ignatieff. Midden in de corona-crisis vroeg hij zich af: Waar vinden we troost als we een naaste kwijtraken, wanneer we geconfronteerd worden met verlies of een ramp? Welke antwoorden hadden schrijvers, beeldend kunstenaars en componisten door de eeuwen heen? Aan de orde komt de troost die men vond in de godsdienst, de filosofie, de kunst, de poëzie en de muziek. Opvallend was dat de niet-gelovige Ignatieff zelf vooral geraakt werd door de psalmen en het boek Job.
U bent welkom om het gesprek met elkaar aan te gaan over wat dit boek aanreikt, maar ook wat uzelf troost heeft kunnen geven bij tegenslag.
Opgave bij: Ds. Peter Korver pjckorver@gmail.com


Gezamelijke bespreking van het boek De heilige natuur
Hoe houden we onze aarde leefbaar voor mensen en dieren?
Is het voldoende om de juiste maatregelen te treffen en onze manier van leven te veranderen?
Theologe Karen Armstrong, kenner van de verschillende godsdienstige tradities, meent van niet.
Als we een dreigende milieuramp willen voorkomen, is een andere verhouding tot de schepping nodig.
De mens staat niet boven de natuur, maar is er deel van.
Ze is niet iets dat de mens ten eigen voordeel kan exploiteren, maar is ook een heilig mysterie,
een mysterium tremens et fascinans, een geheim dat ons overweldigt en fascineert.
Die ervaring en compassie met al wat leeft, kunnen helpen onze relatie met onze natuurlijke omgeving te herstellen.
U bent welkom om met elkaar het gesprek aan te gaan.
Opgave bij: Ds. Peter Korver pjckorver@gmail.com


 
terug
 

Laatste nieuws

 

Hulp in Israel en Gaza Hulp in Israel en Gaza

                                                          

Na de recente gebeurtenissen in Israël en Gaza is het leed onder zowel Joden als Palestijnen onbeschrijflijk. Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart. Wat houdt deze hulp precies in en hoe komt deze op de juiste plek terecht? 

Al vele jaren werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties in Israël en Palestina. Na de recente gebeurtenissen houden medewerkers van deze organisaties ons op de hoogte van de impact van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Kerk in Actie heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor noodhulp in Gaza en Israël. Dat gebeurt via de bestaande partners, zowel aan Palestijnse als Israëlische zijde.

Hulp in Gaza
Kerk in Actie is lid van ACT Alliance, het wereldwijde netwerk van kerken voor het bieden van noodhulp. Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, brengt de lidkerk of organisatie ter plaatse de nood in kaart en biedt noodhulp met financiële steun van de overige lidkerken. Dat gebeurt nu ook in Gaza. Vanuit de kerken die er zijn in het gebied wordt hulp verleend aan mensen die binnen de kerkmuren komen schuilen. 

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale netwerk en samen met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. 


Deze hulp biedt Kerk in Actie in Israël en Gaza | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

 
Leerhuis Groene Theologie Leerhuis Groene Theologie

                                               

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur.
Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
 'Groene Theologie"is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraat staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

In een serie van vier bijeenkomsten, onder begeleiding van ds. Marnix van der Sijs,  houden we ons bezig met het thema van dit boek. Lezing van het boek is uiteraard een mooie basis voor dit leerhuis, maar de bijeenkomsten zijn zo opgezet dat het ook zonder kan. Het boek is wel de voornaamste informatiebron, als zullen we ook een uitstapje maken maar de pauselijke encycliek 'Laudato Si', een inspirerend document over dit thema. Het zullen interactieve bijeenkomsten zijn.

Woensdagavond 13 december 2023. Om 19.30 uur in de predikantenkamer, Sint Annastraat 5, 1411 PE Naarden.

Meld je HIER aan. 

 
Een kwartier stilte voor vrede Een kwartier stilte voor vrede

                                                                 

Een kwartier om stil te staan bij het leed in Palestina en Israel en te bidden voor VREDE in de wereld. 
Elke zaterdag in 2023 om 11.00 uur in de Sint Vituskerk, Turfpoortstraat 3, 1411 ED, Naarden-Vesting op initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. 
Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.